Journal

ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ISSN: 22867228)
11
2
165-175
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-