Journal

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อป้องกันโรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพนักงานที่มีไขมันในเลือดสูง โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (ISSN: 19067925)
15
2
127-147
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-