Journal

อิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม ภาระงานวิชาเรียน และความเป็นธรรมในการทำนายความเหนื่อยหน่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ISSN: 08571791)
33
3
100-119
กันยายน - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-