Journal

ปริมาณสารอัลฟ่าอะไมริน (a-amyrin) ในสารสกัดจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata L.) ที่สกัดด้วยเอทานอลและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ISSN: 22870083)
10
2
91-105
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-