Journal

Article
Nonlinear free surface flows past a semi-infinite flat plate in water of finite depth
Journal
PHYSICS OF FLUIDS (ISSN: 10706631)
Volume
20
Issue
6
Year
มิถุนายน 2008
Page
-
Class
นานาชาติ
DOI
10.1063/1.2930675
Related Link
-

Author

Output From Project

การไหลที่มีพื้นผิวอิสระภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง แรงตึงผิว และแรงกระทำภายนอก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 417541 ชื่อวิชา Mathematical Methods I,1 พ.ย. 2008 - 19 ธ.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การไหลที่มีพื้นผิวอิสระภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง แรงตึงผิว และแรงกระทำภายนอก แหล่งทุน :ส.ก.ว.,1 ก.ค. 2007 - 31 ธ.ค. 2007