Journal

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการปรับตัวในการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (ISSN: 2730230X)
11
1
43-66
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
Article
-
-