Journal

การประเมินผลผลิตและการวิเคราะห์ทางการเงินของไม้สะเดา ในสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (ISSN: 23509864)
9
1
50-65
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-