Journal

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่าเรือสินค้าทั่วไป
วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ISSN: 27741281)
15
3
154-163
กรกฎาคม - กันยายน 2022
ชาติ
-
-
-
-