Journal

วาทกรรมการเมืองในพาดหัวข่าวภาษาจีนเรื่องวัคซีนโควิด-19
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ISSN: 26976358)
18
1
90-111
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-