Journal

Sustainability (Switzerland) (ISSN: 20711050)
14
13
7895-1-19
กรกฎาคม 2022
นานาชาติ
Open Access
Article
-

Author

Output From Project

การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน