Journal

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการการครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
วารสารวนศาสตร์ไทย (ISSN: 27302180)
41
1
78-89
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-