Journal

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26976471)
5
2
415-429
เมษายน - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-