Journal

Article
การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของบุคลากร นิสิต มหาบัณฑิต และผู้ประกอบการต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
Journal
วารสารครุทรรศน์ (ISSN: 27739821)
Volume
2
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2022
Page
83-97
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-