Journal

ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ามันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
40
1
76-84
มกราคม - เมษายน 2022
ชาติ
-
Article
-
-