Journal

ผลของการฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายแคลเซียมและโบรอนต่อคุณภาพผลผลิตของเมล่อน
วารสารผลิตกรรมการเกษตร (ISSN: 26512475)
4
1
91-101
มกราคม - เมษายน 2022
ชาติ
-
-
-
-