Journal

Article
ผลของการฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายแคลเซียมและโบรอนต่อคุณภาพผลผลิตของเมล่อน
Journal
วารสารผลิตกรรมการเกษตร (ISSN: 26512475)
Volume
4
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2022
Page
91-101
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-