Journal

กลวิธีทางภาษาที่สะท้อนมุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปินแห่งชาติ
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. (ISSN: 25396765)
9
7
3052-3067
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-