Journal

การจัดการอาหารระยะคลอดในโคนม
วารสาร การจัดการและเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ในโคนม
-
-
-
ธันวาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Large Animals,27 พ.ค. 2013 - 31 ก.ค. 2013