Journal

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเอสเอสซีเอส ร่วมกับการประเมินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการรูบริกแอนโนเทตประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ISSN: 26729571)
19
2
367-384
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-