Journal

การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการปลูกข้าวโดยใช้การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่และการใช้มูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมี
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) (ISSN: 26729636)
22
1
145-155
มกราคม - มีนาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-