Journal

ความสามารถในการกำจัดสีย้อมผ้าประเภทรีแอกทีฟของ Burkholderia glumae
Environment and Natural Resources Journal (ISSN: 16865456)
6
1
-
มิถุนายน - พฤศจิกายน 2008
ชาติ
-
-
-
-