Journal

ผลของพาสเจอไรส์และน้ำตาลต่อปริมาณฟีนอลิก กรดแอสคอร์บิก และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของน้ำใบย่านาง
วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 2730163X)
2
3
58-67
กันยายน - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-