Journal

การตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมของรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense สาเหตุโรคตายพรายกล้วยด้วยเครื่องหมาย ISSR
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
8
2
97-104
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-