Journal

Sorption of reactive dye from aqueous solution on biomass fly ash
Journal of Hazardous Materials (ISSN: 03043894)
-
-
1149-1156
พฤษภาคม 2008
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การกำจัดสีในน้ำเสียด้วยเถ้าลอยที่กระตุ้นผ่านกระบวนการทางเคมี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มมูลค่าของเถ้าลอยชีวมวลเพื่อผลิตคาร์บอนกัมมันต์และการใช้บำบัดน้ำเสียสีย้อม แหล่งทุน :สวพ. มก.,16 มี.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009