Journal

ความสามารถในการปรับตัวของชุมชนชานเมืองมหานครต่อความเสี่ยงของอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี
วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ISSN: 23925477)
8
2
74-99
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-