Journal

Article
การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลจากเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมันดิบบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
Volume
26
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
Page
1259-1277
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-