Journal

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 26974061)
5
2
20-30
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-