Journal

อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดชลบุรี
Journal of HR intelligence (ISSN: 27739511)
16
1
81-93
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-