Journal

ความหลากหลายทางชีวภาพของ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกและการตอบสนองต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
52
2(พิเศษ)
57-60
มิถุนายน - สิงหาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-