Journal

ภาพแทนชายรักชายในนวนิยายยาโออิเรื่อง รักนี้บังเอิญคือคุณ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN: 26729733)
40
4
70-82
กรกฎาคม - สิงหาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-