Journal

Article
Application of Remote Sensing Image and Mathematical Model for Dispersion of Suspended Solid in the Upper Gulf of Thailand
Journal
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
Volume
42
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2008
Page
299-305
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการไหลเวียนของน้ำและการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยในอ่าวไทยตอนบน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255452 ชื่อวิชา Physical Oceanography,1 พ.ย. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255452 ชื่อวิชา Physical Oceanography,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255352 ชื่อวิชา General Oceanography,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255352 ชื่อวิชา General Oceanography,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255352 ชื่อวิชา General Oceanography,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมประมง การใช้ประโยชน์ :การประเมินผลโครงการจัดการทรัพยากรปะการัง,26 ต.ค. 2001 - 31 ต.ค. 2001