Journal

Article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการการท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน : การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ
Journal
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา (ISSN: 22869581)
Volume
15
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2021
Page
180-194
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-