Journal

Genetic and physiological characterization of oxytetracycline-resistant bacteria from giant prawn farms
JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY (ISSN: 10177825)
18
2
199-206
กุมภาพันธ์ 2008
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ผลของการใช้ปุ๋ยคอกต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ดิน และความหลากหลายของสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานสารปฏิชีวนะเตตราไซคลินในพื้นที่การเกษตร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009451 ชื่อวิชา Soil Microbiology,10 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009571 ชื่อวิชา Soil Management for Food Safety,16 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 009551 ชื่อวิชา Advanced Soil Microbiology,27 ต.ค. 2008 - 16 ก.พ. 2009