Journal

การส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยผ่านข้อมูลสื่อออนไลน์
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (ISSN: 19056303)
16
2
18-35
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-