Journal

Article
การรับรู้นวัตกรรมและคุณค่าของเทคโนโลยี AI ผ่านประสบการณ์การบริการด้านอาหารไร้สัมผัสในยุคนิวนอร์มอล
Journal
LINGUISTICA ANTVERPIENSIA (ISSN: 03042294)
Volume
2021
Issue
3
Year
กันยายน 2021
Page
6363-6375
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-