Journal

Article
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจในการทํางานต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี
Journal
Journal of Modern Learning Development (ISSN: 2697455X)
Volume
6
Issue
4
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2021
Page
130-147
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-