Journal

กลวิธีทางภาษาที่ใช้บริภาษในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์: กรณีศึกษาประเด็นปัญหาความรักของนักแสดงหญิงและนักร้องชาย
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ISSN: 26729547)
18
2
103-120
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
ชาติ
-
Article
-
-