Journal

Article
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านโมบายเลิร์นนิง ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับวิธีการ สอนแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างการออกเสียงภาษาอังกฤษ
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (ISSN: 26730502)
Volume
28
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
228-254
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-