Journal

การสำรวจและจำแนกชนิดของเชื้อราที่แยกจากช่อดอกของมะม่วงน้ำดอกไม้และการประเมินศักยภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
3
1
51-63
มกราคม - เมษายน 2020
ชาติ
-
-
-
-