Journal

โปรแกรมตรวจสอบความเสียหายเครื่องจักรด้วยข้อมูลผสมโดยใช้ระบบนิวโรฟัซซี่
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN: 16869664)
38
5
526-533
กันยายน - ตุลาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-