Journal

“เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”: การโน้มน้าวใจในปริจเฉทการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วรรณวิทัศน์ (ISSN: 26729946)
21
1
62-104
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-