Journal

Article
การสื่อสารและกระบวนการยอมรับของผู้บริโภคอาหารตามหลักคีโตเจนิค
Journal
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 25869817)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
223-238
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-