Journal

บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกและพื้นที่เตรียมเป็นแหล่งมรดกโลกในกลุ่มจังหวัดภูมิภาคตะวันตก
PAAT Journal (ISSN: 27301796)
3
5
35-50
มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-