Journal

การนำความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีผนวกศาสตร์การสอนในเนื้อหาวิชาเฉพาะ ไปใช้ปฏิบัติการสอนในห้องเรียนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรผลิตครู 2 ปี
วารสารวิจัยทางการศึกษา (ISSN: 19055536)
13
2
207-220
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-