Journal

วัจนกรรมในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ISSN: 25868489)
41
3
91-104
พฤษภาคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-