Journal

Article
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และความตั้งใจใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันของกลุ่มกิจการเจ้าของคนเดียว
Journal
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ (ISSN: 16852354)
Volume
16
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
16-28
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-