Journal

Article
การสร้างความผูกพันกับลูกค้าบนทวิตเตอร์: บทบาทของความรู้สึกว่าแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของตนเองและความรักต่อแบรนด์ของลูกค้า
Journal
International Journal of Creative Research Thoughts (ISSN: 23202882)
Volume
9
Issue
6
Year
มิถุนายน 2021
Page
572-584
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-