Journal

Article
ความสัมพันธ์ของผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ความผูกพันเชิงลึกของลูกค้าและการประเมินตราสินค้าที่ให้บริการ ต่อความไว้วางใจในตราสินค้าในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
Journal
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ (ISSN: 22289658)
Volume
11
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
89-111
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-