Journal

การประเมินความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา Sarocladium oryzae สาเหตุโรคกาบใบเน่าสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย ISSR
วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
4
1
13-20
มกราคม - เมษายน 2021
ชาติ
-
-
-
-