Journal

Journal of The Lepidopterists' Society (ISSN: 00240966)
74
4
209-243
พฤศจิกายน 2020
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ Tortricidae ในสถานีวิจัยดอยปุย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,7 ก.ค. 2023 - 27 ต.ค. 2023