Journal

Article
ผลของการปรับปรุงเศษเหลือจากต้นอ้อย ต่อลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้ในหลอดทดลอง
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
49
Issue
พิเศษ 1
Year
มกราคม 2021
Page
28-34
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-